domena .bank
prestiż i bezpieczeństwo

Dlaczego domena .Bank?

Dlaczego domena .Bank?

 • dedykowana dla globalnej społeczności bankowej,
 • zwiększone wymagania w zakresie walidacji,
 • modyfikacje na stronie objęte walidacją,
 • dodatkowa ochrona przed atakami przy użyciu phisingu,
 • nowe możliwości marketingowe i wizerunkowe.

Znajdź swoją domenę

Zabezpiecz swoją stronę przed Phishingiem

Łatwość identyfikacji nadawcy wiadomości oraz prawdziwego adresu banku wydatnie zmniejszy ryzyko związane z phishingiem.


Phishing jest oszustwem internetowym, który polega na wyłudzeniu od użytkownika jego osobistych danych. Przyjmuje formę fałszywych powiadomień z banków, komunikatów od dostawców systemów e-płatności i innych poważanych organizacji.

yes
no

Podkreśl swój prestiż z domeną .Bank

Rejestracja domeny jest poprzedzona szczegółową weryfikacją podmiotu ubiegającego się o nadanie, w celu zapewnienia, że rejestracje dokonywane są wyłącznie organizacjom, które spełniają wymagania kwalifikacyjne.

Weryfikowane są dane podane w momencie pierwszej rejestracji, oraz przy każdym odnowieniu lub co dwa lata, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

Cena:
4799
zł netto

Proces weryfikacji składa się między innymi z:

Weryfikacja podmiotu
w bazach rządowych

Związek podmiotu z branżą

Sprawdzenie zgodności danych
w wybranych bazach telefonicznych

Weryfikacja zatrudnienia
osób podanych do kontaktu

Rozmowa telefoniczna
w celu potwierdzenia danych

Opinia zaufanych firm zewnętrznych

Jakie są zwiększone wymagania bezpieczeństwa
w zakresie domeny .BANK

 • Obowiązkowa weryfikacja podmiotów, aby zapewnić, że tylko legalni członkowie społeczności globalnej bankowości mogą posiadać taką domenę.
 • Domain Name System (DNSSEC), aby upewnić się, że użytkownicy Internetu są kierowani na rzeczywiste strony.
 • Weryfikacja dokonywanych zmian na domenie, aby zapewnić, że wszelkie zmiany danych są wykonane wyłącznie przez uprawnionych użytkowników zarejestrowanej jednostki.
 • Silne szyfrowanie (tj. TLS /SSL) w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji przez Internet.
 • Zakaz ukrywania danych, aby zapewnić pełne ujawnienie informacji o domenie.
 • Domena musi być utrzymywana na serwerach nazw .BANK, w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi wymogami bezpieczeństwa technicznego.
 • Domeny .BANK są monitorowane przez cały okres rejestracji w celu weryfikacji zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa, o wszystkich niezgodnościach abonenci są informowani mailowo.

Formularz kontaktowy

Trwa wysyłanie wiadomości, proszę czekać...
{{ label }}
 • {{ category.label }}

Klauzula RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.
 2. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Dariusz Sikorski, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, kontakt e-mail pod adresem: iod@h88.pl
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  a) realizowania i wykonania zawartej z Tobą umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,
  c) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Twoim pracodawcą; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.
 4. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców:
  • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
  • podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych,
  • innym odbiorcom danych np. pośrednikom, rejestrom domen, organom certyfikującym, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.
 5. Informacja o przekazaniu danych do krajów trzecich. Twoje dane osobowe nie będą, co do zasady, przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu RODO. Może jednak do tego dojść w wypadku, kiedy korzystasz z produktów, jak niektóre domeny czy certyfikaty SSL, których rejestry są prowadzone przez podmioty z siedzibą w kraju trzecim lub w procesie realizacji technicznej niezbędne jest przekazanie danych podmiotowi obsługującymi taki produkt. W takim przypadku przekazanie danych będzie następowało z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przewidzianych przez RODO (np. standardowe klauzule umowne).
 6. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
  a) pkt 3.3 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tobą umowy,
  b) pkt 3.3 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
  c) pkt 3.3 c) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Twoim pracodawcą umowy; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
 7. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3.3 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy, bądź jest niezbędne do realizacji zawartej z Twoim pracodawcą umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.
 11. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 12. Dalsze informacje na temat polityki wobec Twoich danych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.