Rejestruj domeny za 0 zł!

PROMOCJA: DOMENY .PL ZA .ONLINE ZA .STORE ZA 29 ZŁ 

.PL Registry Lock

Zabezpiecz swoją domenę przed kradzieżą lub niewłaściwym administrowaniem

.PL Registry Lock

Jak działa .pl Registry Lock?

.pl Registry Lock zapewnia, że nazwy domen nie zostaną przejęte. Przechwycenie nazwy domeny ma miejsce, gdy osoba atakująca uzyskuje nieautoryzowany dostęp do danych rejestracyjnych dla nazwy domeny. W ten sposób przejmuje kontrolę administracyjną nad domeną, która umożliwia modyfikowanie kilku elementów domeny, w tym witryny, do której odnosi się domena.

.pl Registry Lock to możliwość aktywacji blokady na domenie .pl, a wraz z nią blokady na abonencie, serwerach nazw w tej domenie, o ile są jej hostami podrzędnymi.

Po założeniu blokady czynności takie jak: zmiana abonenta lub jego danych, transfer, usunięcie domeny i zmiana hostów podrzędnych są zablokowane, a wykonanie takich modyfikacji jest możliwe dopiero po dezaktywacji blokady .pl Registry Lock na wniosek osoby uprawnionej. Ponowne założenie .pl Registry Lock będzie wymagało nowego zgłoszenia.

Zamów aktywację .pl registry lock za 549 zł

Dla kogo przeznaczone jest .pl Registry Lock?

Jeśli nazwa Twojej domeny jest dla Ciebie cenna to .pl Registry Lock jest przeznaczone właśnie dla Ciebie. W przypadku, gdy Twoja domena zostanie przejęta, wydelegowana na inne serwery lub całkowicie wykasowana to przestanie działać strona, a tym samym Twoja działalność.

Korzystanie z .pl Registry Lock zapewni dodatkową gwarancję dla strategicznych domen.

Krok po kroku jak działa założenie i ściągnięcie blokady

Aktywacja blokady:

Wniosek o aktywację blokady

Wniosek o aktywację

Autoryzacja osoby składającej wniosek

Autoryzacja osoby składającej
Wniosek

Aktywacja blokady

Aktywacja blokady

Brak możliwościdziałań takich jak usunięcia domeny, zmiany abonenta, zmiany danych abonent

Brak możliwości działań takich jak
usunięcia domeny, zmiany
abonenta, zmiany danych
abonent

Dezaktywacja blokady:

Wniosek o dezaktywację

Wniosek o dezaktywację

Wniosek o dezaktywację

Autoryzacja osoby składającej
Wniosek

Dezaktywacja blokady

Dezaktywacja blokady

Umożliwienie zmian na domenie

Umożliwienie zmian
na domenie

Działania Możliwość wykonania (nazwa domeny z aktywowanym .pl Registry Lock)
Zmiana Abonenta Nie
Obowiązek udostępnienia Abonentowi kodu authinfo Tak
Zmiana kodu authinfo Nie
Transfer do innego Rejestratora Nie
Zmiana danych Abonenta Nie
Odnowienie Tak
Usunięcie nazwy domeny komendą <domain:delete> Nie
Usunięcie nazwy domeny z uwagi na brak odnowienia Tak
Dodanie serwerów nazw do delegacji Nie
Usunięcie serwerów nazw z delegacji Nie – jeśli serwery nazw nazwy domeny objętej blokadą utworzone w tej nazwie domeny, Tak – jeśli serwery nazw nazwy domeny objętej blokadą utworzone w innej nazwie domeny/domenie
Dodanie IP do serwera nazw w delegacji Nie – jeśli serwery nazw nazwy domeny objętej blokadą utworzone w tej nazwie domeny, Tak - jeśli serwery nazw nazwy domeny objętej blokadą utworzone w innej nazwie domeny/domenie
Usunięcie IP przypisanego do serwera nazw w delegacji Nie – jeśli serwery nazw nazwy domeny objętej blokadą utworzone w tej nazwie domeny, Tak - jeśli serwery nazw nazwy domeny objętej blokadą utworzone w innej nazwie domeny/domenie
Założenie opcji Tak
Zgłoszenie sporu Tak

* usunięcie jest możliwe jako skutek działań/zaniechań dotyczących domeny/nazwy domeny, w której takie serwery nazw zostały utworzone, np. jej usunięcia, przejścia w stan 'Blocked',

Zamów Aktywację .pl Registry LOCK

Trwa wysyłanie wiadomości, proszę czekać...

Klauzula RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.
 2. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Dariusz Sikorski, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, kontakt e-mail pod adresem: iod@h88.pl
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  a) realizowania i wykonania zawartej z Tobą umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,
  c) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Twoim pracodawcą; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.
 4. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców:
  • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
  • podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych,
  • innym odbiorcom danych np. pośrednikom, rejestrom domen, organom certyfikującym, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.
 5. Informacja o przekazaniu danych do krajów trzecich. Twoje dane osobowe nie będą, co do zasady, przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu RODO. Może jednak do tego dojść w wypadku, kiedy korzystasz z produktów, jak niektóre domeny czy certyfikaty SSL, których rejestry są prowadzone przez podmioty z siedzibą w kraju trzecim lub w procesie realizacji technicznej niezbędne jest przekazanie danych podmiotowi obsługującymi taki produkt. W takim przypadku przekazanie danych będzie następowało z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przewidzianych przez RODO (np. standardowe klauzule umowne).
 6. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
  a) pkt 3.3 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tobą umowy,
  b) pkt 3.3 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
  c) pkt 3.3 c) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Twoim pracodawcą umowy; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
 7. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3.3 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy, bądź jest niezbędne do realizacji zawartej z Twoim pracodawcą umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.
 11. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 12. Dalsze informacje na temat polityki wobec Twoich danych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.