Serwery

Co to jest SSH i do czego służy

SSH to protokół komunikacyjny wykorzystywany w sieciach TCP/IP, używany do łączenia się ze zdalnymi komputerami, np. z Twoim serwerem w Domeny.pl, za pomocą terminala (konsoli).
Usługa SSH w Domeny.pl dostępna jest nie tylko dla serwerów VPS i dedykowanych, ale także hostingu wirtualnego. Aby z niej skorzystać wystarczy opłacić w/w usługi.

Dostęp SSH służy przede wszystkim do zarządzania plikami, które są opublikowane na serwerze. Dzięki niemu możesz przenosić i kopiować pliki pomiędzy katalogami, a także zmieniać ich zawartość, pakować/rozpakowywać pliki na serwerze.


 

Możliwe operacje z użyciem SSH:

 • Operacje na plikach: chmod, chown, ls, mv, rm, cp, grep, sed, awk
 • Operacje na katalogach: cd, mkdir, pwd, rmdir
 • Archiwizacja: tar, gzip, bzip2, zip

Ponadto SSH oferuje:

 • Dostępne edytory tekstu: mcedit, vim, nano
 • Możliwość skorzystania z programu MC (Midnight Commander)
 • Możliwość zarządzania oraz łączenia się z bazą danych: mysqldump, pg_dump, mysql -u {uzytkownik} -p {baza_danych}, psql {uzytkownik} {baza_danych}
 • Możliwość korzystania z php, git, rsync, scp, curl, wget i wielu innych.

Ograniczenia SSH dla hostingu wirtualnego


Przy hostingu wirtualnym dostęp SSH służy głównie do zarządzania plikami, które są opublikowane na serwerze. Niemożliwe jest:
 • uruchomienie własnych aplikacji,
 • uruchamianie własnych serwerów,
 • zapisywanie procesów w tle,
 • zmiana konfiguracji serwera lub systemu operacyjnego.
 • zarządzanie procesami, które uruchomione są na Twoim serwerze (np. ps, top)

Uwaga! Operacje wykonywane na serwerze są monitorowane i w przypadku nadużyć dostęp SSH może zostać wyłączony.

Dostęp do serwera przez SSH

Dostęp do serwera przez SSH możliwy jest tylko przy użyciu klucza RSA. Aby go dodać zaloguj się do Panelu Klienta, przejdź do Twoje produkty, Serwery, kliknij przycisk Zarządzaj przy wybranym serwerze, a następnie przejdź do Dostęp SSH. W tym miejscu znajduje się pole do podania klucza publicznego w formacie RSA.
Dodanie go automatycznie spowoduje wysłanie żądania włączenia usługi SSH i nastąpi to w ciągu 24h.

Wybierz hosting z SSH

Jeśli nie poruszamy tu tematów, które Cię interesują, zadzwoń

Infolinia 501 366 369

Infolinia handlowa 801 801 030

Dział obsługi klienta (12) 296 36 63

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od pon. do pt. w godz 8:00-18:00

Formularz kontaktowy

Trwa wysyłanie wiadomości, proszę czekać...
{{ label }}
 • {{ category.label }}

Klauzula RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.
 2. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Dariusz Sikorski, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, kontakt e-mail pod adresem: iod@h88.pl
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  a) realizowania i wykonania zawartej z Tobą umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,
  c) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Twoim pracodawcą; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.
 4. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców:
  • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
  • podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych,
  • innym odbiorcom danych np. pośrednikom, rejestrom domen, organom certyfikującym, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.
 5. Informacja o przekazaniu danych do krajów trzecich. Twoje dane osobowe nie będą, co do zasady, przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu RODO. Może jednak do tego dojść w wypadku, kiedy korzystasz z produktów, jak niektóre domeny czy certyfikaty SSL, których rejestry są prowadzone przez podmioty z siedzibą w kraju trzecim lub w procesie realizacji technicznej niezbędne jest przekazanie danych podmiotowi obsługującymi taki produkt. W takim przypadku przekazanie danych będzie następowało z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przewidzianych przez RODO (np. standardowe klauzule umowne).
 6. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
  a) pkt 3.3 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tobą umowy,
  b) pkt 3.3 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
  c) pkt 3.3 c) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Twoim pracodawcą umowy; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
 7. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3.3 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy, bądź jest niezbędne do realizacji zawartej z Twoim pracodawcą umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.
 11. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 12. Dalsze informacje na temat polityki wobec Twoich danych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.