Poczta e-mail

Jak skonfigurować konto pocztowe w MS Outlook?


Podczas pierwszego uruchomienia programu Outlook zostaje automatycznie utworzony nowy profil. Jest on potem otwierany przy każdym następnym uruchomieniu programu Outlook.

Aby utworzyć nowy profil e-mail w programie Outlook 2010, Outlook 2007 lub Outlook 2003, wykonaj następujące czynności:

1. Wyświetl "Panel sterowania".

2. Otwórz okno dialogowe Konfiguracja poczty:

W systemie Windows 7:
Jeśli Panel sterowania jest wyświetlany w widoku Duże ikony lub Małe ikony, kliknij pozycję "Poczta". Zostanie wyświetlone okno "Konfiguracja poczty".Jeśli Panel sterowania jest wyświetlany w widoku kategorii, w obszarze "Wyświetl według" wybierz kliknięciem widok "Duże ikony" lub "Małe ikony", a następnie kliknij pozycję "Poczta". Zostanie wyświetlone okno "Konfiguracja poczty".W systemie Windows Vista lub Windows XP:
Jeśli Panel sterowania jest wyświetlany w widoku klasycznym, kliknij dwukrotnie pozycję "Poczta". Zostanie wyświetlone okno "Konfiguracja poczty".
Jeśli Panel sterowania jest wyświetlany w widoku kategorii, w obszarze "Panel sterowania" kliknij pozycję "Przełącz do widoku klasycznego"(w systemie Windows XP) lub "Widok klasyczny"(w systemie Windows Vista), a następnie kliknij dwukrotnie pozycję "Poczta". Zostanie wyświetlone okno "Konfiguracja poczty".


3. W oknie dialogowym "Konfiguracja poczty" kliknij pozycję "Pokaż profile".4. Na karcie "Ogólne" w obszarze "Podczas uruchamiania programu Microsoft Office Outlook użyj tego profilu" zaznacz pozycję "Monituj o profil, który ma być używany", a następnie kliknij przycisk "Dodaj".5 W polu "Nazwa profilu" wpisz nazwę, która ma być używana dla nowego profilu e-mail, a następnie kliknij przycisk "OK".6. W oknie dialogowym "Konta e-mail" kliknij opcję "Dodaj nowe konto e-mail", a następnie kliknij przycisk "Dalej".

7 Kliknij typ serwera odpowiedni dla nowego konta e-mail, a następnie kliknij przycisk "Dalej".

8. W wymaganych polach wpisz informacje o nowym koncie, a następnie kliknij przycisk "Dalej".

Ustawienia serwera znajdziesz w Panelu Klienta).

9. Kliknij przycisk "Zakończ", a następnie kliknij przycisk "OK".UWAGA: Domyślnie zarówno Książka adresowa programu Outlook, jak i pliki folderów osobistych (pst) są automatycznie dodawane do każdego nowego profilu e-mail z wyjątkiem tych profilów, które są tworzone w programie Microsoft Exchange Server. Domyślnie pliki pst nie są dodawane do żadnego nowego profilu e-mail w programie Exchange Server.Jeśli nie poruszamy tu tematów, które Cię interesują, zadzwoń

Infolinia 501 366 369

Infolinia handlowa 801 801 030

Dział obsługi klienta (12) 296 36 63

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od pon. do pt. w godz 8:00-18:00

Formularz kontaktowy

Trwa wysyłanie wiadomości, proszę czekać...
{{ label }}
 • {{ category.label }}

Klauzula RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.
 2. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Dariusz Sikorski, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, kontakt e-mail pod adresem: iod@h88.pl
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  a) realizowania i wykonania zawartej z Tobą umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,
  c) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Twoim pracodawcą; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.
 4. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców:
  • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
  • podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych,
  • innym odbiorcom danych np. pośrednikom, rejestrom domen, organom certyfikującym, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.
 5. Informacja o przekazaniu danych do krajów trzecich. Twoje dane osobowe nie będą, co do zasady, przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu RODO. Może jednak do tego dojść w wypadku, kiedy korzystasz z produktów, jak niektóre domeny czy certyfikaty SSL, których rejestry są prowadzone przez podmioty z siedzibą w kraju trzecim lub w procesie realizacji technicznej niezbędne jest przekazanie danych podmiotowi obsługującymi taki produkt. W takim przypadku przekazanie danych będzie następowało z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przewidzianych przez RODO (np. standardowe klauzule umowne).
 6. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
  a) pkt 3.3 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tobą umowy,
  b) pkt 3.3 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
  c) pkt 3.3 c) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Twoim pracodawcą umowy; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
 7. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3.3 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy, bądź jest niezbędne do realizacji zawartej z Twoim pracodawcą umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.
 11. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 12. Dalsze informacje na temat polityki wobec Twoich danych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.